Įmonių katalogas

11340_becc860768633382fd3711b6b4a054eb.jpg

Panevėžio visuomenės sveikatos centras informuoja, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalios naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (HN 75: 2016 ).

 

Naujoje HN 75:2016 vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės turi būti formuojamos neviršant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus (pvz., grupėse nuo gimino iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai ir t. t.).

 

HN 75:2016 numatyta, kad nuo 2018 m. spalio 31 d. keisis reikalavimai ikimokyklinio ugdymo įstaigų tvoroms. Naujoje HN 75:2016 įtvirtinta nuostata aptverti arba visą ikimokyklinio ugdymo įstaigos sklypą/teritoriją, arba tik jos dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės. Šiuo metu galiojančioje higienos normoje yra reikalavimas, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos tvora būtų ne žemesnė kaip 1,5 m. Atkreipiame dėmesį, kad statant naują tvorą ar ją rekonstruojant, reikia laikytis 1,5 m aukščio reikalavimo.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos teikėjai, kurie savo sklype/teritorijoje neturi vaikų žaidimui aikštelės ir naudojasi kita tam tinkančia erdve (pvz., viešoje vietoje įrengta vaikų žaidimų aikštele, parko teritorija ir pan.), galės ugdyti daugiau vaikų – 60.

 

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. HN 75:2016 numatyti konkretūs reikalavimai teritorijoje esančioms vaikų žaidimų aikštelių dangoms, žaidimų įrangos įrengimui ir priežiūrai. Šie reikalavimai išdėstyti Lietuvos higienos normoje HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

 

Naujoje HN 75:2016 numatyta, kad grupių patalpos turės būti įrengtos pirmame aukšte ne iki 3 metų amžiaus vaikams, o iki 2 metų. Vyresnių nei 2 metų amžiaus vaikų grupės galės būti įrengiamos ir antrame pastato aukšte.

 

Siekiant užtikrinti vaikų saugą, HN 75:2016 numatyti detalūs reikalavimai laiptų, laiptų aikštelių įrengimui. Draudžiama įrengti sraigtinius laiptus, siaurėjančias laiptų pakopas, horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus. Vertikalaus dalijimo bekliūtis tarpas turės būti ne didesnis kaip 0,10 m, o išoriniai laiptai ar jų dalys ir aikštelės turėti aptvarus, jeigu jų aukštis nuo žemės paviršiaus yra 0,45 m ir daugiau.

 

Pagal HN 75:2016 bendra valgymo salė galės būti įrengta 2 metų ir vyresniems vaikams (šiuo metu gali būti įrengiama nuo 1,5 metų vaikams).

 

HN 75:2016 aiškiai detalizuoja reikalavimus varstomų langų ribotuvams arba kitoms apsaugos priemonėms. Jie privalomi tik ten, kur palangės yra žemesnės nei 1,2 m. nuo grindų paviršiaus ir žemės paviršius išorėje yra daugiau kaip 1,5 m. žemiau patalpos grindų lygio. Langų atidarymo ribotuvai turi apriboti lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm. angos, o vaikai turi negalėti jų atidaryti.

 

HN 75:2016 atsiranda reikalavimas, kad vaikų unitazai grupėse, kuriose ugdomi 3 metų ir vyresni vaikai, kabinos turės būti su durimis ar kita uždanga.

 

Atkreipiame dėmesį, kad naujoje HN 75:2016 yra išvardinta daugiau augalų, kuriuos draudžiama sodinti ir auginti sklype/teritorijoje bei patalpose.

 

SAM min. inf.2016-04-28 14:18
Panašūs straipsniai:
Prasidėjo priėmimas į šalies universitetus ir kolegijas
Prasidėjo priėmimas į profesines mokyklas, naujovė – galimybė profesijos mokytis gimnazistams
Darbą pradėjo atnaujinamų mokymo programų rengėjai - beveik 100 mokytojų ir mokslininkų
Pertvarkomos Kaišiadorių ir Dieveniškių profesinio mokymo įstaigos
Brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas

Copyright © Imoniuinfo.lt 2011